ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2561
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 3. ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กับข้อบังคับฯ พ.ศ.2559
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 6. ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2555
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2554
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2539
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาฯ ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา พ.ศ.2550
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ว่าด้วยการคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย พ.ศ. 2547
 13. Chiang Mai University Regulations on Graduate Study, 2011
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ(ฉบับที่2)พ.ศ. 2550
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2542
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
 11. แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามส่วนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
 1. เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 2. ฉบับที่ 3/2557 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ
 3. ฉบับที่ 2/2557 ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
 4. ฉบับที่ 1/2557 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขในการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้งสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ฉบับที่ 2
 5. ฉบับที่ 9/2555 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
 6. ฉบับที่ ร.3/2554 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้งสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 7. ฉบับที่ 20/2552 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. ฉบับที่ 11/2552 ค่าสอนเกินภาระงาน
 9. ฉบับที่ 10/2552 ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
 10. ฉบับที่ 9/2552 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
 11. ฉบับที่ 8/2552 เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 12. ฉบับที่ 7/2552 ค่าลงทะเบียนในการประชุมทางวิชาการ
 13. ฉบับที่ 6/2552 ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
 14. ฉบับที่ 3/2552 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
 15. ฉบับที่ 20/2550 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
 16. ฉบับที่ 6/2548 ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
 17. ฉบับที่ 16/2547 ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว การสอบค้นคว้าแบบอิสระ และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน อาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ ของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
 18. ฉบับที่ 14/2547 ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว การสอบค้นคว้าแบบอิสระ และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน อาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ ของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
 19. ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 2. ฉบับที่ 27/2562 เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. ฉบับที่ 63/2561 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3)
 4. ฉบับที่ 45/2560 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
 5. ฉบับที่ 24/2560 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
 6. ฉบับที่ 37/2559 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์
 7. ฉบับที่ 0010/2560 แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 8. ฉบับที่ 024/2559 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 9. ฉบับที่ 014/2558 เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 10. ฉบับที่ 010/2556 การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป
 11. ฉบับที่ 009/2556 การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป
 12. ฉบับที่ 015/2555 แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
 13. ฉบับที่ 014/2555 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 14. ฉบับที่ 013/2555 แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 15. ฉบับที่ 012/2555 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
 16. ฉบับที่ 008/2555 แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา
 17. การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUIR
 18. มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ พ.ศ. 2557
 19. ฉบับที่ 36/2562 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
 20. ฉบับที่ 40/2563 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3)
 21. ฉบับที่ 15/2565 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์