หน่วยบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-942649
โทร. 053-920299 ต่อ 301
โทรสาร. 053-941803
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
โทร. 053-948929 - 32
โทรสาร. 053-948949
บัณฑิตวิทยาลัย มช.
โทร. 053-942405 - 6
โทรสาร. 053 - 942405