คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ปริญญาเอก)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโลโลยี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ปริญญาโท)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ปริญญาโท)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย