This is an example of a HTML caption with a link.
Number of students 1st semester of academic year 2563
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับ / สาขาวิชา แผนการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหทมด
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม
ปริญญาเอก PhD.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 1.1 ภาคปกติ 8 6 14
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 5 0 5
รวม 13 6 19
ปริญญาโท M.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 2 9 11
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 19 44 63
รวม 21 5. 74
ปริญญาโท M.SE
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 4 4 8
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 0 0 0
รวม 4 4 8
ปริญญาโท MS.DTM
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 0 0 0
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 21 0 21
รวม 3 2 5
รวมทั้งหมด 38 63 122